Luonto- ja ympäristöselvitykset

 • Vaikutusarvioinnit
 • YVA:n luontoselvitykset
 • Maakuntakaavojen selvitykset
 • Yleiskaavojen luontoselvitykset
 • Asemakaavojen luontoselvitykset
 • NATURA-arvioinnit
 • Dronekuvaukset

Lajiselvitykset

 • Liito-oravaselvitykset
 • Viitasammakkoselvitykset
 • Sudenkorentoselvitykset
 • Suursimpukkaselvitykset
 • Lepakkoselvitykset
 • Sukeltajakuoriaisselvitykset
 • Meriuposkuoriaisselvitykset
 • Päiväperhosselvitykset

Linnustoselvitykset

 • Maalinnuston kartoitukset ja laskennat
 • Vesilinnuston venelaskennat
 • Muutonseurannat
 • Kanalintujen soidinselvitykset
 • Petolintujen seurannat
 • Kaakkuriselvitykset
 • Pöllöselvitykset

Kasvillisuusselvitykset

 • Luontoyyppiselvitykset
 • METSO-inventoinnit
 • Uhanalaisten lajien esiintymien kartoitukset
 • Jäkäläindikaattorimenetelmän inventoinnit

Vesiluonnon selvitykset

 • Virtavesi-inventoinnit
 • Suursimpukkaselvitykset
 • Kirjojokikorentoselvitykset
 • Havaskokeet
 • Pohjaeläinmääritykset
 • Pohjaeläinnäytteenotto

Kalastoselvitykset

 • Sähkökoekalastukset
 • Verkkokoekalastukset
 • Koeravustukset
 • Nahkiaisten toukkainventoinnit
 • Lohikalojen kutupaikkakartoitukset
 • Kutupesäinventoinnit
 • Velvoitetarkkailut

Kalataloudellinen suunnittelu

 • Kalastustiedustelut
 • Kalataloudelliset kunnostussuunnitelmat
 • Käyttö- ja hoitosuunnitelmat
 • Kalataloudelliset tarkkailusuunnitelmat
 • Hoitokalastustarpeen ja tuloksellisuuden arviointi
 • Vaikutusarvioinnit
 • Ympäristölupahakemukset

Kalataloudellisten kunnostusten toteutus

 • Hoitokalastus
 • Virtavesikunnostus
 • Kutupaikkakunnostus

Riistaselvitykset

 • Riistan kulkureittiselvitykset
 • Eläinonnettomuusanalyysit
 • Vihersiltojen ja muiden kulkureittiratkaisujen monitorointi
 • Metsästäjäselvitykset
 • Tiheyspinnat ja muut paikkatietovisualisoinnit

Ympäristönhoito

 • Soiden ennallistamissuunnitelmat
 • Lintuvesien kunnostussuunnitelmat
 • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
 • Kompensaatiosuunnittelu

Luontopolut

 • Luontopolkujen sisältösuunnittelu
 • Rakenteiden toteutus ja korjaustyöt
 • Verkkosisällöt

Ympäristökasvatus

 • Koulujen monialaiset ympäristöpäivät
 • Opastetut luontoretket